عنوان سخنرانینام سخنران
بررسی مسائل اخلاقی غربالگری جنیندکتر کبری جودکی
Standard of Prenatal careدکتر ریحانه پیرجانی
Fetal screeningدکتر فهیمه قطبی زاده
سونوگرافی در بارداریدکتر صدیقه برنا
Cell Free DNA screening for fetal aneuploidyدکتر سولماز پیری
مسائل قانونی غربالگری جنیندکتر آسیه جعفری
اکوکاردیوگرافی قلب جنیندکتر احسان آقایی