عنوان سخنرانینام سخنران
استئوپروزیس: تشخیص و درماندکتر امام
اداره آبسه ی توبو اواریندکتر طرفداری
اداره کیست های آندومتریومادکتر عارفی
چه وقت پیشنهاد جراحی داده می شود و چه روش جراحی؟ Intervention vs. observationدکتر میترا محیط
نقش تومور مارکرهادکتر راضیه السادات هاشمی
تصویربرداریدکتر م. ملک
تشخیص های افتراقی و ریسک فاکتورهای بدخیمیدکتر ملیحه عرب