عنوان سخنرانینام سخنران
نارسایی زودرس تخمدان، هورمون تراپی :فواید و مضراتدکتر نسیم سنجری
خونریزی های غیرطبیعی رحم قبل از یائسگیدکتر شیرین قاضی زاده
نارسایی زودرس تخمداندکتر فهیمه رمضانی تهرانی
گرفتن رضایت آگاهانهدکتر کبری جودکی
اداره علائم یائسگیدکتر مریم سادات حسینی